شکوفه های زیتون-با تصویب دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شد. هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترکیب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ اضافه می شود.

 

 کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :