شکوفه های زیتون- شورا و شهرداري نهاد غير دولتي است كه كمك هاي صورت گرفته بر اساس توضيع عادلانه صورت بگيرد

شورا و شهردار توانمندي هاي شهر را ارزيابي نموده و هزينه ها بر اساس اهداف صورت گيرد

وظيفه نماينده هم اين است در سازمان شهرداري ها و مجموعه وزارت كشور درخواست هاي شهرداري ها انعكاس داده شده و با تخصيص اعتبارات در كميته برنامه ريزي نشان مي دهد كه مي توان به جلو رفت

همراهي و همدلي و پاسخ با آرامش به مردم موجب همدلي و همراهي و مشاركت مردم در امورات مختلف خواهد شد

كارهايي كه در بخش عمارلو در حال انجام است كارهاي كوچكي نيست

براي بخش هاي محروم شهرستان از وزارت كشور درخواست كمك و اعتبار نموديم./دیار یونس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :