شکوفه های زیتون- قنبرزاده معاون بهداشت ودرمان وتوانبخشی هلال احمر استان گیلان با اشاره به مانورهای منطقه ای بهداشت ودرمان کشوری گفت:طبق نتایج اعلام شده ورسمی ارزیابی سازمان بهداشت ودرمان وتوانبخشی کشور،استان گیلان به عنوان استان برتر معرفی شد.

وی افزوددرجریان ارزیابی های میدانی و ستادی صورت گرفته درمانورهای منطقه ای بهداشت و درمان اضطراری در طول سال۹۶، از کیفیت مهارت اجرایی اعضای تیم های اعزامی،سازماندهی وعملکرد تیمها درشرایط عملیاتی ،توان تجهیزاتی سرعت ارایه خدمات مطلوب بهداشتی پایه درشرایط بحران، استان های برتردرگروهای تفکیک شده ازسوی معاون بهداشت درمان وتوانبخشی هلال احمر کشوراز جمله جمعیت هلال احمر استان های گیلان ،فارس ،تهران ،خراسان جنوبی ،خوزستان،مازندران،گلستان، چهارمحل وبختیاری،به عنوان استانهای برتردربرگزاری مانورهای منطقه ای بهداشت ودرمان اضطراری درایام دهه فجر درسال ۱۳۹۶برگزیده شدند که جمعیت هلال احمر استان گیلان به دلیل پیشرفت درراه اندازی وارائه خدمات واحدهای مراقبت های پایه بهداشتی نسبت به سال گذشته در رسته استانهای منتخب قرارگرفت واستانهای چهارمحل وبختیاری وفارس درهمین گروه بعنوان استانهای منتخب معرفی شدند.

معاون بهداشت ودرمان استان گیلان اظهار داشت:جمعیت هلال احمر استانهای خراسان جنوبی وخوزستان باراه اندازی کامل واحدهای بیمارستانی هلال احمر استانهای خراسان جنوبی وخوزستان باراه اندازی کامل واحدهای بیمارستان استقرار سریع (rdh)وجمعیت هلال احمر استان تهران وخراسان جنوبی نیز به دلیل هما هنگی وهم پوشانی موثر باحوزه امداد ونجات جمعیت هلال احمراستان مازنداران وگلستان به دلیل راه اندازی کامل وارائه خدمات و مراقبت های پایه بهداشتیbhcuدربین استانهای مذکور،نیز جزء استانهای منتخب قرارگرفتند.

 

لازم به ذکراست جمعیت هلال احمر گیلان ،دارای ۱۷تیم بهداشت ودرمان اضطراری باظرفیت بالغ بر۲۰۰نفرازداوطلب متخصص دررشته های بهداشت ودرمان ،تشکیل وساماندهی شده وبابرگزاری دوره های آموزشی تخصصی ،مانورهای استانی ،منطقه ای و اردوهای آموزش تخصصی ،آماده ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی اضطراری می باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :