عكس: شاهين آبزن

%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86 %d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1 %d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b14 %d9%85%db%8c%d8%b2%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa %d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%861 %d9%85%db%8c%d8%b2%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa2 %d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac %d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c %d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87 %d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87 %d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%872 %d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-2

این خبر را به اشتراک بگذارید :