شکوفه های زیتون- این بازدبد در استای راه اندازی و رفع موانع واحدهای تولیدی _ صنعتی تعطیل شده شهرستان انجام پذیرفت