شکوفه های زیتون-نشست شورای اداری شهرستان رودبار با حضور فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور

عکس: حمیدشفایی

            

      

    

این خبر را به اشتراک بگذارید :