شکوفه های زیتون  

 

بِین سیزدَه بِدَر با خُانوادَه                                    هَمَه دَستِ جَمعی پایِ پیادَه

بِشیم پیشوازِ آشتی با طبیعت                          بِشنویم جیک جیکِ صُوتِ پَرَندَه

مَکُونیم لاوَه با لَحنِ زَننَده                                    بنیم حُرمَت هَما با لَبی خَندَه

بِخواریم هَوایِ پاکِ بَهاری                                   بِداریم زندگی آروم و سادَه

 کَبابِ روزِ سیزدَه راستا دَندَه                               مَخواریم بِز گُوشت با گاوِ مادَه

آوا تُوشکه بِزنیم سَبزا با هم                              خُدایا کَسی یا مَکُن شَرمَندَه

وینی بُرجِ کُولِ مَرز چِقَد بادَه                                عِینِ پارسالِ چاکُون تِرا یادَه

اَمه جَنگَل خُدایی بِکرُ و سَبزَه                              قَشَنگِ جا هَمُون مَرجُوُن آبادَه

خُوشا دَر زِندِگُونی اُونکِه شادَه                             هَمیشَه نُومِ اَلله اُونا یادَه

تقدیم به همشهریان عزیز

سالی پر از برکت و سربلندی را برایتان آرزومندم

علی پیشقدم کلشتری

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :