شکوفه های زیتون-انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه خواروبار فروشان و زیرمجموعه روز یکشنبه١٩ خرداد ماه در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رودبار برگزار شد.

در این انتخابات محسن همتی کلورزی به عنوان رئیس اتحادیه، نوراله میرزایی کلورزی به عنوان نایب رئیس اول و عبداله گودرزوند چگینی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
همچنین آقایان علیرضا سروری، کامبیز طالبی منجیلی و شهاب رحمانی توتکابنی به ترتیب به عنوان دبیر، خزانه دار و بازرس اتحادیه خواروبار و زیرمجموعه شهرستان رودبار برگزیده شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :