یاقوت های سرخ انبوه، تحفه الهی در سرزمین گیل و دیلم

یاقوت های سرخ انبوه، تحفه الهی در سرزمین گیل و دیلم

عکاس: شاهین آبزن     ...