غرضی اولین استاندار خوزسنان پس از انقلاب مطرح کرد: مردم ما را حلال کنند…

غرضی اولین استاندار خوزسنان پس از انقلاب مطرح کرد: مردم ما را حلال کنند…

شکوفه های زیتون/سیدمحمد غرضی وضع مدیریتی را پس از گذشت حدود چهل سال همچنان ایستا ارزیابی کرد و گفت: پروژه‌هایی نظیر پل خواجو و بند امیر از پروژه‌های سالیان اخیر، بهتر ساخته شده است. پروژه‌های عمرانی بسیاری در چهار...