مسافران ابدی علم و دانش

مسافران ابدی علم و دانش

شکوفه های زیتون؛سحر حسن پور- جماعت جلوی میدان دانشگاه ایستاده اند، سراپا سیاه پوش با چشمان اشکبار؛ زیر ساعت بزرگ بالای میدان که یازده و ده دقیقه صبح را نشان می دهد. روی پله ها ساعت، شمع و گل است. عکس 10 قربانی که در قاب پارچه...