بهره برداری از طرح روستای بدون بیکار در کشور در اسطلخ جان رودبار

بهره برداری از طرح روستای بدون بیکار در کشور در اسطلخ جان رودبار

عکاس: حمید شفایی ...