مولاوردی: فرزندان مادران ایرانی شهروند ایران می‌شوند

مولاوردی: فرزندان مادران ایرانی شهروند ایران می‌شوند

شکوفه های زیتون-  تصویب مصوبه تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی خبر خوبی بود که مادران زیادی را از نگرانی بی‌هویتی فرزندشان درآورد. مادرانی که می‌توانند برای فرزندانشان شناسنامه و تابعیت بگیرند....