تابلوی سردر کتابخانه توتکابن پایین کشیده شد

تابلوی سردر کتابخانه توتکابن پایین کشیده شد

شکوفه های زیتون- در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب تابلوی سردر کتابخانه عمومی توتکابن رودبار پایین کشیده شد که دلیل آن تغییر نام کتابخانه با مصوبه فرمانداری بود. مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان رودبار درباره چرایی...