٢ مرد به جای ٢ زن

٢ مرد به جای ٢ زن

شکوفه های زیتون- پیش از این معصومه ابتکار و زهرا احمدی‌پور در سمت معاونت رئیس‌جمهور ریاست این دو سازمان را عهده‌دار بودند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته با صدور احکامی تکلیف این دو معاونت مهم خود را تعیین کرد. پیش...