ملت  ایران در یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز

ملت ایران در یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز

شکوفه های زیتون- با توجه به آمارهای انتخاباتی دوره قبل ریاست  جمهوری در شهرستان رودبار که بیشترین آرا در سبد دکتر حسن روحانی قرار گرفت، انتظار و توقع فعالین سیاسی و حامیان دکتر روحانی در این دوره بیش از دوره قبل برای...